Toelichting gezonde bemesting in de landbouw

Den Haag heeft het de Nederlandse boeren verplicht om drijfmest te injecteren omdat dit de uitstoot van amoniak (en omzettingen: NOx) zou terugdringen. In Duitsland is mest injecteren verboden. Ondanks het injecteren behoort de NOx depositie in Nederland tot de hoogste van Europa. Er spelen echter veel factoren een rol in de milieuhygiëne van het Nederlandse mestbeleid.

Ten eerste kun je op de achterkant van een sigarendoosje uitrekenen dat al het overzees geproduceerde veevoer (veelal soja), dat via de Rotterdamse haven binnenkomt, meer mineralen bevat dan de Nederlandse bodem kan opnemen c.q. dan de planten op de akkers kunnen opnemen. Conclusie: de mineralenkringloop is ernstig verstoord, de soja akkers worden uitgeput en de Nederlandse akkers raken oververzadigd. Injecteren van teveel mest verplaatst het NOx-probleem van lucht naar grondwater.

Ten tweede is mest van dieren die stikstofrijk (eiwitrijk) voer krijgen anders dan mest van dieren die stikstofarm voedsel krijgen. Veel kringloopboeren voeren zo stikstofarm dat de mest van hun koeien aantoonbaar minder NOx-uitstoot oplevert, zelfs als er bovengronds wordt uitgereden. Meer informatie Vereniging Noardelike Fryske Wâlden NFW zoeken naar ‘bovengronds’ en Vereinging tot Behoud van Boer en Milieu VBBM.

Ten derde is drijfmest sowieso niet de beste manier om mest op te vangen. Onder in zo’n mestkelder vinden altijd anaerobe omzettingen plaats waardoor blauwzuurgas en het nog giftigere H2S ontstaan. H2S heeft de geur van rotte eieren en de evolutie heeft er niet voor niets toe geleid dat we dit al in zeer lage concentratieskunnen kunnen ruiken. Het injecteren van dit soort mest levert voor veel bodemleven acuut toxische omstandigheden op. Je ziet vaker dat er meeuwen achter de mestinjecteur vliegen. Ze eten de gifgas ontvluchtende regenwormen op.

Kringloopbedrijven kiezen daarom vaker voor een potstal, die waardevolle stalmest oplevert, heel geschikt om de bodem en het bodemleven te voeden. Humus en bodemleven speelt een cruciale rol in de bufferwerking en het gezond houden van de bodem en een gezonde bodem levert gezonde planten. Gezonde planten vormen voedsel voor mens en dier die van nature gezonder zijn. Gezondere dieren leveren evenwichtige en gezonde producten die bovendien lekkerder zijn. En alleen van melk van zulke dieren kan ik de mooiste en lekkerste kazen maken. Lof en steun aan de boeren die dat mogelijk maken!